"Pressmash"

Calendar prints for “Pressmash” factory
Photographer: Yevgen Romanenko
Models: Vera Sher,Mila Tsybulskaya,Alina